Ogólne warunki handlowe 
Marleny Szafarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.

 

Preambuła

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: Warunki) mają zastosowanie do umów zawieranych przez Marlenę Szafarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk), z zarejestrowanym adresem: Kostrzyn nad Odrą, 66-470, ul. Prosta 1, NIP 5992532486, z Klientami, w ramach prowadzonej przez Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk działalności gospodarczej z tym zastrzeżeniem, że warunki handlowe przekazane Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk przez jego Klientów nie wiążą Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk bez uprzedniej zgody i nie mogą mieć pierwszeństwa przez niniejszymi Warunkami.
 2. Warunki zamieszczone są w biurze Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk oraz na stronie internetowej Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk.
 3. W przypadku, gdy Klient i Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk pozostają w stałych stosunkach handlowych, przyjęcie treści Warunków przy pierwszym zamówieniu ma zastosowanie do pozostałych zamówień i umów zawartych pomiędzy stronami.

 

I. Przyjęcie zamówień.

 1. W przypadku, gdy Klient złożył zamówienie uznaje się, iż zapoznał się on wcześniej z treścią Warunków, zaakceptował je bez zastrzeżeń i wyraził zgodę na ich stosowanie.
 2. Złożone zamówienie powinno co najmniej zawierać:
  • datę oraz nazwę, NIP lub numer KRS Klienta, a także jego adres i siedzibę,
  • określenie rodzaju zamawianych produktów oraz ich ilość.

 

 

II. Realizacja zamówień.

 1. Zamówienia są realizowane na podstawie Warunków oraz na zasadach uzgodnionych z Klientem, przy czym warunki i dodatkowe uzgodnienia odbiegające od niniejszych Warunków wymagają każdorazowo pisemnego potwierdzenia Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Klient zamieści lub zamieścił w zamówieniu jakiekolwiek adnotacje odbiegające od postanowień Warunków.
 2. Klienci mogą składać zamówienia bezpośrednio w siedzibie Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, listownie na adres podany na drukach firmowych Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, telefonicznie, faksem oraz pocztą elektroniczną w każdym dniu roboczym tygodnia.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk realizacja zamówienia może zostać wstrzymana do momentu wyjaśnienia wszelkich kwestii spornych, których rozwiązanie musi być potwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności.

III. Cena.

 1. Ceny podane w ogłoszeniach i reklamach Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk nie stanowią wiążącej oferty handlowej.
 2. Cena zostaje uzgodniona pomiędzy Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, a Klientem przed przyjęciem zamówienia do realizacji lub/i przed wydaniem towaru w oparciu o cenniki sprzedaży.
 3. W przypadku braku ustaleń co do ceny, Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk zastrzega sobie prawo fakturowania i stosowania cen w dniu dostawy albo świadczenia usługi, uwzględniając aktualne na ten dzień cenniki, stawki celne i podatkowe oraz kursy walut.

 

IV. Warunki i terminy dostawy.

 1. Sposób odebrania towaru przez Klienta zostaje ustalony w porozumieniu pomiędzy Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, a Klientem, przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku, jeśli Klient nie odbiera towaru własnym transportem z magazynu Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk lub nie odbierze go inaczej, dostawa będzie realizowana przez firmę transportową wskazaną przez Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk.
 3. W przypadku, jeśli wartość jednorazowego zamówienia na danego odbiorcę towaru nie przekracza kwoty 1000 zł po uwzględnieniu ewentualnych rabatów i zniżek, wszelkie koszty związane z dostawą towaru z magazynu Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk ponosi Klient. Dotyczy to w szczególności, lecz bez ograniczenia tych pozycji, następujących kosztów:
  • odbioru towaru z magazynu;
  • załadunku i rozładunku;
  • transportu, w tym za przesyłki ekspresowe;
  • opakowania towaru w celu zabezpieczenia przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu.
 4. W przypadku, gdy wartość jednorazowego zamówienia przekracza kwotę określoną w pkt. 3, koszty transportu ponosi Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, z wyjątkiem kosztów związanych z rozładunkiem u Klienta.
 5. Ryzyko uszkodzenia i utraty przesyłki, w tym przypadkowej, od chwili wydania towaru z magazynu Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk Klientowi lub przewoźnikowi, ponosi Klient.
 6. Termin dostawy zostaje ustalony każdorazowo przez Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk.
 7. Towar znajdujący się w magazynie dostarczany jest w ciągu około 3-10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 8. Terminy dostawy mogą ulec zmianie wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
 9. Wszelkie utrudnienia w dostawie, przewidywane przez Klienta, powinny zostać podane do wiadomości Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk z odpowiednim wyprzedzeniem.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub ubytków powstałych w trakcie transportu, Klient (lub osoba przez niego upoważniona), zobowiązany jest przed przejęciem towaru żądać wyraźnego zaznaczenia tego faktu w liście przewozowym, w momencie odbioru towaru.
 11. Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk jest zwolnione z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niespełnienie zobowiązań wynikających z umowy w przypadku:
  • wystąpienia zdarzeń siły wyższej. W rozumieniu Warunków siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron,
  • przerw w działalności powstałych na skutek okoliczności, za które Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk nie ponosi odpowiedzialności,
  • przerwania działalności przez Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. warunki atmosferyczne, w których ze względu na technologię robót i prac niemożliwe jest ich wykonywanie zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie robót,
  • wstrzymanie działalności na skutek działania władz publicznych.

 

V. Warunki płatności.

 1. Termin płatności, jak i zasady płatności są uzgadniane z Klientem. W przypadku braku uzgodnień przyjmuje się, iż realizacja zamówienia następuje po uprzedniej zapłacie ceny we wskazanym przez Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk terminie lub za pobraniem.
 2. W razie opóźnienia w zapłacie, Klient jest zobowiązany – bez odrębnego wezwania – do zapłaty odsetek ustawowych.
 3. Niezapłacenie części lub całości kwoty w ustalonym terminie upoważnia Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczykdo bezterminowego zawieszenia realizacji wszystkich innych dostaw na rzecz Klienta zalegającego z zapłatą, jak również do natychmiastowego rozwiązania wszelkich umów i porozumień zawartych uprzednio z Klientem.

 

VI. Rękojmia za wady.

 1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub przekazanej Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk dokumentacji odpowiada Kupujący.
 2. Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego opiera się na wprowadzonym przez Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk nazewnictwie produktów lub materiałów lub powołuje się na to nazewnictwo, wówczas na te produkty lub towary obowiązują specyfikacje zakładowe Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, istniejące w momencie potwierdzenia zamówienia.
 3. Za decyzje dotyczące wykorzystania oraz za przydatność dostarczonych przez Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk towarów albo usług w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych odpowiada Kupujący.
 4. Wszelkie dane dotyczące dostarczonych przez Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk produktów oraz sposobów ich obsługi, niezależnie od tego, kiedy i w jakiej formie zostały przez Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczykudzielone, służą wyłącznie do opisania produktu i nie stanowią oświadczeń Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk o właściwościach towarów, które to oświadczenia mogłyby stanowić podstawę do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.
 5. Jeśli jest to potrzebne do należytego korzystania z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk do towaru dołącza instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z towaru.
 6. Wyłącza się przepisy dotyczące rękojmi w umowach zawieranych z przedsiębiorcami.
 7. Wszelka dokumentacja ofertowa Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, a w szczególności kosztorysy i rysunki, pozostaje własnością Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk i nie może być powielana ani rozpowszechniana przez Kupującego bez zgody Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk.

 

VII. Reklamacje.

 1. Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru natychmiast po jego otrzymaniu, zwłaszcza pod kątem jego stanu technicznego oraz zgodności z zamówieniem, pod rygorem utraty prawa do ich zgłaszania.
 2. W przypadku ubytków stwierdzonych w trakcie przyjęcia towaru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru w przypadku reklamacji ilościowej i 7 dni od daty otrzymania towaru w przypadku reklamacji jakościowej, celem sporządzenia protokołu z opisem stanu rzeczy.
 3. W przypadku uszkodzeń stwierdzonych w trakcie przyjęcia towaru, Klient zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie przedstawiciela firmy transportowej i spisania protokołu szkodowego.
 4. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest zgłoszenie pisemne Kupującego, wraz z przedłożeniem dokumentu potwierdzającego zakup przez Klienta lub osobę trzecią. Ponadto, pisemne zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: dokładne wymienienie wad, kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone, żądanie reklamującego. Brak któregokolwiek z wymienionych elementów może stanowić podstawę odmowy rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamowanie jednej pozycji z całej dostawy nie uzasadnia reklamowania wszystkich towarów objętych daną dostawą.
 6. W przypadku uznania zasadności reklamacji, sposób jej rozwiązania ustalają strony, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
 7. Termin zaspokojenia roszczenia reklamacyjnego wynosi 14 dni od daty zgłoszenia. Termin ten może ulec przedłużeniu jeśli konieczna będzie opinia rzeczoznawcy, lecz nie dłużej niż 30 dni.
 8. Koszty reklamacji ponosi Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest uzasadnione.
 9. Gwarancja na świadczone przez Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk towary wynosi 12 miesięcy.

 

 

VIII. Zastrzeżenia.

 1. Towary pozostają własnością Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk do czasu uregulowania całości należności przez Kupującego, związanych z realizacją zamówienia, którym objęte są towary zbywane na rzecz Klienta.
 2. W przypadku postępowania sprzecznego z Warunkami, a w szczególności zwłoki z zapłatą ponad 14 dni od ustalonego terminu zapłaty, Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk jest uprawnione do odstąpienia od umowy.
 3. W razie poniesienia szkody, Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk ma prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

IX. Informacje poufne.

 1. Pojęcie ,,informacje poufne” obejmuje informacje dotyczące produktów, pracowników i kontrahentów Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, z wyjątkiem tych, które w chwili ujawniania lub przekazywania Klientowi zostaną wyraźnie określone, jako nie objęte poufnością oraz dane dotyczące informacji stanowiących łącznie tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 § 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 ), tajemnic handlowych, a także innych poufnych informacji o Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, a w szczególnościjego systemu organizacji produkcji i sprzedaży, wielkości zatrudnienia oraz wypłacanego wynagrodzenia, powiązań gospodarczych z innymi podmiotami, informacji związanych z polityką handlową Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, metodami działania, inwestycjami, badaniami, danymi finansowymi i biznesowymi, planami marketingowymi, możliwościami rozwoju, strategią, bazami adresowymi, bazami danych oraz innymi zasobami IT, listami klientów, pracowników, płac, inwestorów itp.
 2. W celu uchylenia wątpliwości ustala się, że informacje poufne obejmują również informacje ujawnione lub przekazane przez osoby działające w imieniu Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, tj. pracowników, współpracowników, pełnomocników,           doradców, konsultantów lub agentów, w każdej formie przekazu i zapisu informacji oraz niezależnie od       nośnika lub kanału, którym zostaną przekazane.
 3. Zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków, a dotyczące obowiązku zachowania poufności, wygasają po 12 miesiącach od zakończenia współpracy pomiędzy Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, a Klientem.
 4. Ustala się, że informacje poufne i zobowiązanie do zachowania w poufności nie obejmują:
  1. informacji, które są powszechnie znane,
  2. informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia
  3. Zwolnione Klienta z obowiązku zachowania w poufności informacji poufnych dotyczy przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

X. Postanowienia końcowe.

 1. W kwestiach nieuregulowanych Warunkami, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. W kwestiach spornych rozstrzyga sąd według właściwości Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk.
 3. Gdyby jedno z postanowień Warunków było nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa, dzięki którym w możliwie najbardziej odpowiadający sposób osiągnięty zostanie zamierzony cel gospodarczy postanowienia nieważnego.

 

 

 

 

 

 

Kostrzyn nad Odrą, 22.12.2020.